ห้องนมัสการ3

ดูห้องทั้งหมด

ชื่อห้องประชุมห้องนมัสการ3
ชื่อจุดบริการอาคารมูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพฯ
ความจุห้องประชุม30
ที่ตั้ง เช่น ชั้นที่ ชื่ออาคารชั้น 3 อาคารมูลนิธิสภาคริสตจักรฯ กทม.
สถานะการให้บริการเปิดการใช้งาน
รายละเอียดอื่นๆ

ภาพถ่ายห้องประชุม